Voorwaarden Verhuur

Definities  “verhuurder” en “verkoper” : Bigears productions ;  “huurder”, “koper”, “opdrachtgever” : een ieder die met een koop- of huurovereenkomst aangaat of aan wie een aanbod daartoe is gedaan; “gehuurde” : de apparatuur waar de de huurovereenkomst betrekking op heeft;  “huurtermijn” : de termijn gedurende welke het gehuurde aan de huurder voor gebruik beschikbaar is gesteld. 

Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Bigears productions. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Door Bigears productions uitgebrachte offertes zijn ten aanzien van prijzen en beschikbaarheid vrijblijvend en zijn pas bindend als de offerte is bekrachtigd. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Bigears productions uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Een huurder wordt bij het aangaan van een huurovereenkomst met Bigears productions geacht te handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Op eerste verzoek van verhuurder zal huurder een actueel uittreksel uit het handelsregister overleggen en zonodig andere bescheiden waaruit de bevoegdheid van de handelende persoon blijkt.  Bij gebreke hiervan kan verhuurder de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in welk geval huurder gehouden is het gehuurde terstond aan Bigears productions te retourneren; artikel 6.4 is onverkort van toepassing.

1.4 Een overeenkomst komt tot stand, nadat Bigears productions een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel doordat uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst, zoals door afgifte van het gehuurde of gekochte. Indien de overeenkomst anders dan schriftelijk tot stand komt, dan geldt de verhuurbon, de factuur danwel een andere schriftelijke bevestiging door verhuurder als bewijs van de overeenkomst.

1.5 De overeenkomst is gesloten voor de in de huurovereenkomst vermelde periode. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurperiode geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. Uitsluitend met uitdrukkelijke instemming van verhuurder kan de huurtermijn worden verlengd, welke dan wordt geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet.

1.6  Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Op mondelinge nevenafspraken kan geen beroep worden gedaan indien en voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

2.1 Bigears productions is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is verhuurder gerechtigd ter voldoening aan de huurovereenkomst apparatuur ter beschikking te stellen, die afwijkt van de in de offerte of huurovereenkomst opgenomen vermelding, mits deze gelijkwaardig is en tenminste dezelfde functionaliteit en specificaties heeft.

2.3 Het gehuurde zal uitsluitend mogen worden gebruikt op het adres aangegeven in de huurovereenkomst. Verhuurder dient te allen tijde toegang tot het gehuurde te worden gegeven.

 

2.4 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde door derden te laten gebruiken of in onderhuur te geven.

Levering, terugbezorging, transport

3.1  Halen en terugbezorgen van het gehuurde is voor rekening en risico van huurder.  Indien partijen overeenkomen dat verhuurder voor vervoer zorgt draagt, zullen transportkosten aan huurder in rekening gebracht worden. Een overeengekomen aflevertijdstip is geen fatale termijn. Tenzij partijen dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen, is verhuurder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele niet tijdige aflevering of bezorging. De voor transport benodigde tijd maakt deel uit van de huurtermijn.

 

3.2 Huurder is verplicht om het gehuurde in goede staat en in de verpakking waarin het door hem is ontvangen, uiterlijk op het tijdstip van het eindigen van de huur bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder verbeurt een boete ter grootte van de dagprijs van het gehuurde voor iedere dag of gedeelte daarvan dat huurder in gebreke blijft met terugbezorging, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding.

3.3 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te vervoeren in een andere verpakking dan de door verhuurder ter beschikking gestelde verpakking. Schade ontstaan tijdens vervoer in de huurperiode door of in opdracht van huurder in een afwijkende of niet juist toegepaste verpakking, komt voor rekening van huurder. Verhuurder behoudt zich het recht voor te weigeren het gehuurde aan huurder af te geven, indien naar haar oordeel het vervoermiddel van de huurder onvoldoende waarborgen biedt voor de veiligheid van het gehuurde.

 

3.4 Huurder is aansprakelijk voor verlies van en alle schade aan de verhuurde apparatuur door welke oorzaak ook ontstaan, vervangingsschade en schade als gevolg van verdwijning of diefstal, al dan niet na braak, daaronder begrepen, tijdens de gehele duur van de huurtermijn, totdat de apparatuur bij verhuurder in het magazijn is teruggekeerd.  In het geval door verhuurder een verzekering is afgesloten voor schade aan het gehuurde, kan verhuurder daarvoor een premie in rekening brengen. Een schade-uitkering van de verzekering aan verhuurder, waarop doorgaans een eigen risico ad € 750,= van toepassing is, komt in mindering op de verplichting tot schadevergoeding van de huurder.

 

Ondersteuning voor apparatuur 

4.1 Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

 

4.2 Tenzij huurder ten aanzien van deze overeenkomst in gebreke blijft of de noodzaak voor onderhoud of reparatie voortvloeit uit aan huurder toe te rekenen misbruik, nalatigheid of ongeluk, zal verhuurder het gehuurde kosteloos voor huurder onderhouden en herstellen, danwel in het geval spoedige reparatie niet mogelijk is, vervangende apparatuur leveren. Bigears productions is niet gehouden tot onderhoud buiten haar eigen vestiging; voor onderhoud of reparatie op een andere

 

plaats dan de vestiging van Bigears productions kunnen de daarmee gemoeide extra kosten aan huurder in rekening worden gebracht.

 

4.3 Opdrachtgever dient Bigears productions te allen tijde in de gelegenheid te stellen een klacht op haar juistheid te onderzoeken. Bigears productions is verplicht ondeugdelijke zaken te vervangen. De opdrachtgever kan daarnaast geen recht doen gelden op enige vergoeding.

 

4.4 Het is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van verhuurder, dat huurder of derden in opdracht van huurder veranderingen of reparaties aan het gehuurde verrichten.

 

4.5 Opdrachtgever is verplicht het gehuurde of geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.   4.6 Met betrekking tot gehuurde apparatuur dient een klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht, aan Bigears productions te worden gemeld. De opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.

 

Betaling  

5.1 De door Bigears productions opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting.  De in de huurovereenkomst genoemde huurprijs dient door verhuurder bij vooruitbetaling of uiterlijk bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Bij facturen met een factuurbedrag minder dan € 250,= excl. BTW, kan € 25,= aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

5.2 Verhuurder stelt per huurovereenkomst een waarborgsom vast. Het is verhuurder toegestaan een overschrijding van de huurperiode te verrekenen met de waarborgsom.  Evenzo is het verhuurder toegestaan iedere uit deze overeenkomst of eerdere overeenkomsten voortvloeiende vorderingen te verrekenen met de waarborgsom.

 

5.3 In geval van niet-tijdige betaling is opdrachtgever aan Bigears productions rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente vanaf de dag van overschrijding van de betalingstermijn.

 

5.4 Alle buitengerechtelijke kosten, die voor verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door huurder van enige (betalings)verplichting zijn voor rekening van huurder. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag. Betalingen strekken allereerst ter betaling van rente en kosten en vervolgens van de oudste vordering.   

5.5 Huurder doet uitdrukkelijk afstand van het recht van retentie. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van het door hem aan verhuurder verschuldigde met enige tegenvordering.

 

5.6 Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen, noch is de opdrachtgever gerechtigd betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Verplichtingen van huurder  

6.1  Huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken met inachtneming van de gebruiksaanwijzing en eventuele aanwijzingen van de verhuurder.

6.2 Alle schade aan het gehuurde ontstaan tijdens de huurperiode is voor rekening van huurder. Storingen in het functioneren van gehuurde dienen onmiddellijk te worden gemeld.